Persian | English
bg bg

بایگانی

عاطفه مرادی

بسیجی پایگاه بدر


مریم علی اکبری

بسیجی پایگاه بدر


نور محمدی

بسیجی پایگاه بدر


احمد بنی احمدی

از دفتر نهاد رهبری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


ناصر دبیر

مسئول موزه مراغه


دکتر سید محمد تقی بطهائی

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


رنیلا ولینوا شوکورلیف

همسر سفیر جمهوری بلغارستان


پلارمن شوکیورلیف

سفیر بلغارستان


رادیون داسیلف پوپوف

معاون وزیر خارجه بلغارستان


بازیل ایکوبه

وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک کنگو


bg bg