Persian | English
bg bg

تصاویر

نخستین جشنواره سپاس صلح و دوستی جهانی

اولین سالگرد

روز جمعه ۹ مردادماه درمراسمی با عنوان”جشنواره سپاس “نخستین کتاب چاپ شده از شخصیت‌های شرکت کننده در پروژه بافت قالیچه صلح و دوستی جهانی رونمایی شد.

bg bg