Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

گر مشکل گلیم و جاجیم است آنها هم به مرکز ملی فرش ایران علاوه شو

حجت اله خدایاری نفر برگزیده سومین جشنواره گره زرین قالی آذربایجان در رشته قالیبافی شهری ، کارشناس علوم اجتماعی ، که بیش از ۳۰ سال سابقه قالیبافی در کارنامه خود دارد ، وی مبتکر بافت پرچم های دو رویه تمام کشور های جهان در سال ۱۳۶۶ بوده و قالیهای نفیس وی در موزه های آستان قدس مشهد و خارج از کشور نگهداری میشود.

حجت اله خدایاری درگفتگو با روابط عمومی اتحادیه قالی تبریز با ابراز تاثر از موضوع پیش آمده گفت : قالی یک مقوله کلان با دو جنبه هنری و اقتصادیست و نیاز به ثبات مدیریت و برنامه ریزی بلند مدت دارد نه التهاب و خبر سازی !
ایشان با اظهاراینکه مدیریت قالی کشور بایستی توانمند تر گردد افزود : اگر قصد و نیت خدمت به این هنر– صنعت است ، این سخنان و ایجاد شایعه ها ، عکس آن را ثابت میکند ، واقعا اگر می خواهیم با دست خودمان فاتحه ایی بر این هنر – صنعت بخوانیم روش مناسبی در پیش گرفته ایم.
در طول چند سال گذشته وزارت بازرگانی و مرکز ملی فرش ایران و ادارات فرش در استانها بخصوص در آذربایجانشرقی هر چه در توان داشته اند انجام دا ده اند ، و حال نیاز به تشویق و حمایت دارند نه . . .
خدایاری در بخشی دیگر از این گفتگو با بیان اینکه کثرت مدیریتها در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کشور بسیار زیاد و تخصصی است ، پیشنهادی را با این مضمون مطرح کرد : اگر مشکل گلیم و جاجیم است آنها هم به مرکز ملی فرش ایران علاوه شود تا تجمیع این رشته ها در یک مرکز تخصصی فراهم آید.
وی مخالفت خود را با الحاق مرکز ملی فرش ایران به زیر مجموعه ایی در صنایع دستی بیان داشت و نسبت به عواقب این عمل غیر کارشناسی هشدار داد.

bg bg