Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

آغاز نیازسنجی طرح های تحقیقاتی مرکز ملی فرش ایران

معاون امور پژوهش و آموزش مرکز ملی فرش ایران از آغاز نیازسنجی طرحهای تحقیقاتی مرکز ملی فرش ایران خبرداد و گفت: ظرف یکماه آینده سرفصل این طرحها نهایی خواهد شد.
ابراهیم عزیزی هریس از اجرای طرح  خبر داد و گفت: مرکز ملی فرش ایران برای اجرای طرحهای تحقیقاتی خود در استانها نیاز به جمع آوری نظر صاحب نظران و دست اندرکاران صنعت فرش دستباف دارد تا بتوان به خوبی مشکلات را شناسایی کرده و براساس آن، تحقیقات را ساماندهی و در نهایت آنها را برطرف کنیم.
معاون امور پژوهش و آموزش مرکز ملی فرش ایران افزود: این موضوع نیازمند شناسایی نیازها و اولویت بندی رفع آنها است که همه ساله از سوی مرکز ملی فرش ایران پیگیری می شود.
وی تصریح کرد: سال قبل کاری به صورت بنیادی انجام شد که در قالب آن، یکسری مشکلات شناسایی و طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی، مرتبط با آن اجرا شد. اما این موضوع نیاز به بازنگری دارد تا در آن، سرفصل اولویتها مشخص شود.
عزیزی بر ضرورت شناسایی نیازهای جدید طرحهای مطالعاتی فرش تاکید کرد و گفت: بر این اساس بنا داریم جلسه ای را با حضور کارشناسان و خبرگان حوزه فرش برگزار کرده و براساس نتایج آن، سرفصل ها و نیاز طرحهای تحقیقاتی را بازنگری کنیم.
وی اظهار داشت: ظرف یکماه آتی این جلسه برگزار و جمع بندی صورت می گیرد.
عزیزی گفت: براساس این جلسه به یک سری نیازها می رسیم که در قالب طرح آنها را تعریف و برنامه چندساله ای را تدوین خواهیم کرد که هر سال، بخشی از آن را اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد.

bg bg