Persian | English
bg bg

یادداشت ها

علیرضا آرش

راننده


میترا ن.


نجیمه دانش زاده


گروهی از هلال هحمر


مرجان کریمی

مسئول آموزش و پرورش هلال احمر


گروه ستاد بازسازی حرم امام حسن عسگری


حیدر الیعوبی

نماینده ی رئیس ستاد بازسازی حرم امام حسن عسگری و مدیر اداری


حسین علی محمد

عضو گروه ستاد بازسازی حرم امام حسن عسگری و نماینده ی وزارت سیاحت و آثار


جولی اشکرافت

دانشجوی هنر از آمریکا


آمبرز نبکرت

مدیر برنامه ریزی از آمریکا


bg bg