Persian | English
bg bg

یادداشت ها

یادداشت های شخصیت های بازدیدکننده – شماره ۲۰

حمید خندان


یادداشت های شخصیت های بازدیدکننده – شماره ۱۹

ایرج نوذری
فرزند اسطوره ی هنر ایران زمین منوچهر نوذری


یادداشت های شخصیت های بازدیدکننده – شماره ۱۸


یادداشت های شخصیت های بازدیدکننده – شماره ۱۷


یادداشت های شخصیت های بازدیدکننده – شماره ۱۶

گروه اقتصادی و بازرگانی از کشور ایرلند


یادداشت های شخصیت های بازدیدکننده – شماره ۱۵

عبدالله عزیز عبدالله التویجری
معاون وزیر امور خارجه عربستان


یادداشت های شخصیت های بازدیدکننده – شماره ۱۴

علیرضا عابدینی
مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۹ تهران
به نمایندگی از مدارس و فرهنگیان منطقه ۱۹ تهران


یادداشت های شخصیت های بازدیدکننده – شماره ۱۳


یادداشت های شخصیت های بازدیدکننده – شماره ۱۲


یادداشت های شخصیت های بازدیدکننده – شماره ۱۱


bg bg